СЕРТИФИКАТ ЗА COVID-19 ВАКЦИНАЦИЈА /
COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE
Име / Name
АНИТА / ANITA
Презиме / Surname
КИТАНОВСКА / KITANOVSKA
Вакцина / Vaccine
PFIZER - BIONTECH COVID-19 VACCINE
Датум на апликација / Application date
06.09.2021
____________
Единствена Шифра на Сертификатот
/ Unique Vaccination Certificate/Assertion Identifier (UVCI):
01#MK#MINOFHEALTH#YWNNGOAK#5
Податоците се обезбедени преку системот