СЕРТИФИКАТ ЗА COVID-19 ВАКЦИНАЦИЈА /
COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE
Име / Name
БОШКО / BOSHKO
Презиме / Surname
ЗДРАВКОВИЌ / ZDRAVKOVIKJ
Вакцина / Vaccine
PFIZER - BIONTECH COVID-19 VACCINE
Датум на апликација / Application date
23.09.2021
____________
Единствена Шифра на Сертификатот
/ Unique Vaccination Certificate/Assertion Identifier (UVCI):
01#MK#MINOFHEALTH#YWNNGBZ#5
Податоците се обезбедени преку системот