СЕРТИФИКАТ ЗА COVID-19 ВАКЦИНАЦИЈА /
COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE
Име / Name
ЈАСМИНКА / JASMINKA
Презиме / Surname
ЧУРИЌ-МИТРОВСКА / CHURIKJ MITROVSKA
Вакцина / Vaccine
PFIZER - BIONTECH COVID-19 VACCINE
Датум на апликација / Application date
13.09.2021
____________
Единствена Шифра на Сертификатот
/ Unique Vaccination Certificate/Assertion Identifier (UVCI):
01#MK#MINOFHEALTH#YWNNGOCJ#5
Податоците се обезбедени преку системот