СЕРТИФИКАТ ЗА COVID-19 ВАКЦИНАЦИЈА /
COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE
Име / Name
ГАБРИЕЛ / GABRIEL
Презиме / Surname
СТИБЕЛ / STIBEL
Вакцина / Vaccine
PFIZER - BIONTECH COVID-19 VACCINE
Датум на апликација / Application date
07.09.2021
____________
Единствена Шифра на Сертификатот
/ Unique Vaccination Certificate/Assertion Identifier (UVCI):
01#MK#MINOFHEALTH#YWNNGOGS#5
Податоците се обезбедени преку системот